ข่าวประชาสัมพันธ์

14/11/2023
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๓ (๑/๒๕๖๖)
14/11/2023
รายงานผลการดำเนินงานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
14/11/2023
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ (๒/๒๕๖๖)
10/11/2023
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ (ปขมท.) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
25/10/2023
งานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6
25/10/2023
ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง "การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนกับเครือข่าย ปขมท."
19/10/2023
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (5/2566)
12/10/2023
การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาข้าราชการ ฯ ครั้งที่ 3 (3/2566)
20/09/2023
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมคณะกรรมการฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2566

สายตรงสภาข้าราชการ ฯ


ประมวลภาพกิจกรรม

06/11/2023
การประชุมของที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 111 (6/2566)

ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยรองประธาน เลขานุการ และกรรมการ เข้าร่วมการประชุมของที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 111 (6/2566) ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร และในการประชุมได้มีการดำเนินกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเครือข่ายสมาชิกของที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

02/11/2023
สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี2566

สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 ณ วัดยางเอน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 ณ วัดยางเอน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร

14/09/2023
สุขเกษียณ มอนอ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ประธานสภาข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร และ เลขานุการ เข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบปรระมาณ พศ.2566 เพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวร (KNECC)

Privacy policy