22/04/2024

การประชุมคณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ฯ สมัยสามัญครั้งที่ 2 (2/2567)

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 นางปทุมพร  อโหสิ ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างฯ สมัยสามัญ ครั้งที่  (2/2567) ณ ห้องประชุมนเรศวร 308 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งพิจารณาวาระที่สำคัญต่อการบริหารงานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในการประชุมดังกล่าว สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เรียนเชิญ  รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง รัตติมา จีนาพงษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความยินดี ในตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาคารสำนักงานอธิการบดี (ชั้น 1) 99 หมู่ที่ 9
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 6500