คณะกรรมการบริหาร

 

พัชรี ท้วมใจดี
ประธานสภาฯ
patchreet@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 8819

 

ศิริวรรณ กมลวัฒนะ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
Siriwonk@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1212

สุรินทร์ นิลาพันธ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
surinn@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3702

ปทุมพร อโหสิ
เลขานุการ
patumporna@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1154

ธิติมา สุบิน
ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 1
thitimas@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 8820

ศิริวัลย์ ยุทธวา
ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 2
siriwany@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 4700

รจเรข แก้วพฤกษ์
กรรมการฝ่ายนโยบายและแผน
noowater@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2079

สมคิด คำแหง
กรรมการฝ่ายบริการวิชาการ
suppachaii@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1808

วรรณชลี กุลศรีไชย
กรรมการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
nong-wanlee@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1201

อนุวัทย์ เรืองจันทร์
กรรมการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
anuwatr@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 6225

พรรตรี สุโยธีธนรัตน์
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
phantrees@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2005

ศรัณยรัตน์ คงหนู
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
srunratt@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 8531

ขวัญเรือน พระนาค
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
khuwnruanep@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3150

อรวรรณ ชัยทวิชธานันท์
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
Orawanc@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2467

ปภัสชญา ศรีพยัฆ
กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
paphatchayas@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3616

เสาวณีย์ สิทธิสมบูรณ์
กรรมการผู้แทนกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
saovanees@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 8635

อัญญาณี สีสังข์
กรรมการผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
anyaneek@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2748

อัจฉราวัน มีบุญล้ำ
กรรมการผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
audcharawanm@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 6622

ธนกฤษณ์ ตาลช่วย
กรรมการผู้แทนกลุ่มลูกจ้าง
dang.tanakit@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 8820

 

 

636 total views, 2 views today