ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

สิงหาคม 2564 – กรกฎาคม 2566

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างมิตรภาพที่ดี สนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้า และรักษาสิทธิประโยชน์  อันพึงมีแก่บุคลากรสายสนับสนุน

 

พันธกิจ (Mission)

  1. สนับสนุนพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย
  2. บริหารจัดการข้อมูลที่เอื้อต่อการสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นระบบและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
  3. สนับสนุนให้มีกลไกในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
  4. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันระหว่างบุคลากรสายสนับสนุน มีการสื่อสารและสร้างการรับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึง
  5. เสริมสร้างและรักษาสิทธิประโยชน์อันพีงมีแก่บุคลากรสายสนับสนุน

 

เป้าประสงค์ (GOALS)

  1. มีบทบาทและให้ความร่วมมือในการสนับสนุนพันธกิจ และนโยบายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
  2. มีฐานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นระบบและเอื้อต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในทุกๆ ด้าน
  3. มีกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีและมิตรภาพที่ดีต่อกัน
  4. เกิดสิทธิประโยชน์อันพึงมีแก่บุคลากรสายสนับสนุนมากขึ้น
  5. มีบทบาทในการเสริมสร้างการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

 

309 total views, 1 views today