ประวัติความเป็นมา

 สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา

สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2556 ดังนี้

องค์ประกอบ

ข้อ 6 ให้มีสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  ประกอบด้วย

  1. กรรมการประเภทผู้แทนหน่วยงานที่เลือกตั้งจาก
   • ข้าราชการหน่วยงานละหนึ่งคน
   • พนักงานหน่วยงานละหนึ่งคน
   • ลูกจ้าง (ประจำ)หน่วยงานละหนึ่งคน
  2. กรรมการประเภททั่วไปที่เลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จำนวนสามคนโดยต้องไม่ซ้ำหน่วยงาน จาก
   • ข้าราชการจำนวนหนึ่งคน
   • พนักงานจำนวนหนึ่งคน
   • ลูกจ้าง (ประจำ)จำนวนหนึ่งคน

กรณีที่หน่วยงานใดไม่มีผู้แทนตาม (1) และ (2) ให้เลือกตั้งจากผู้แทนเฉพาะประเภทที่หน่วยงานมี

ข้อ 7 ให้สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มีประธานสภาหนึ่งคน รองประธานสภาสองคน  เลขานุการหนึ่งคน  และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสองคน

หน้าที่

ข้อ 11 สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มีหน้าที่

  1. เสนอข้อคิดเห็นและเสนอแนะอธิการบดี ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่อธิการบดี เมื่อได้รับการร้องขอในเรื่องเกี่ยวกับ
   • การให้บริการและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
   • ส่งเสริมจรรยาบรรณและคุณธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
   • การสร้างสรรค์และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง นิสิต ศิษย์เก่าและมวลชนภายนอก
   • นโยบายและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสถานภาพ บทบาท ตำแหน่ง สิทธิ และสวัสดิการของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
   • การส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ให้มีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
   • เรื่องที่อธิการบดี หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย
  2. ดำเนินการในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการและสังคม
  3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการที่อยู่ในหน้าที่ของสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง

การดำเนินงานของสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 

ให้ถือเป็นการปฏิบัติราชการให้มหาวิทยาลัยส่วนหนึ่ง… ตามที่

กำหนดไว้ในข้อ 32 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย

สภาข้าราชการฯ พ.ศ. 2556

 

ประวัติความเป็นมา

นายจรัญ  ฟุ้งเกียรติคุณ  ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง  มหาวิทยาลัยนเรศวร คนที่ 3  (ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2555)   ได้เขียนประวัติความเป็นมาของสภาข้าราชการฯ ไว้ในหนังสือไดอารี 60 ปี 60 ล้านความดี น้อมเกล้าฯ ถวายในหลวง ปี 2550 ว่า  “สภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย  สภาข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2537 โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 38 (7/2537) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2537” ซึ่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ที่ก่อตั้งขึ้นจนถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2560  เป็นเวลา 23 ปี แล้ว

นายจรัญ  ฟุ้งเกียรติคุณ  ได้เขียนถึงจุดเริ่มต้นของสภาข้าราชการฯ ไว้ว่า  “โดยเริ่มต้นจากขณะนั้น  ที่ประชุมสภา/ชมรมข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยทั่วประเทศขณะนั้น  (ปัจจุบันคือ ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการ   พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)   ได้มีหนังสือที่ ปขมท. 4/2537  เรียนปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอการสนับสนุนการจัดตั้งสภา/ชมรมข้าราชการ เพื่อขอให้แจ้งมหาวิทยาลัยของรัฐทุกมหาวิทยาลัย    ให้การสนับสนุนในการจัดตั้ง หรือมีองค์กรสภา/ชมรมข้าราชการและลูกจ้าง เช่นเดียวกับที่หลายมหาวิทยาลัยได้มีอยู่แล้ว และพร้อมกันนี้ได้ขออนุญาตให้การไปประชุมสามัญของที่ประชุมสภา/ชมรมข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เป็นการไปปฏิบัติราชการด้วย

ต่อมา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  ได้มีบันทึกข้อความที่ ทม 0202/ว.6740  ลงวันที่ 18 มีนาคม 2537 เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอการสนับสนุนการจัดตั้งสภา/ชมรมข้าราชการ ซึ่งท่านอธิการบดี (ขณะนั้นคือ ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  จินายน)  ได้นำเรื่องนี้เข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในหลักการให้จัดตั้งชมรมข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวรได้  โดยมอบหมายให้รองศาสตราจารย์เฉลิม  พงศ์อาจารย์  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  ในขณะนั้น (ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตแล้ว) เป็นผู้ประสานงาน/ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับฯ การจัดตั้งชมรมฯ  ร่วมกับผู้มีประสบการณ์  ในมหาวิทยาลัย ประชุม หารือเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรมข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ขึ้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นการดำเนินงานของสภาข้าราชการและลูกจ้าง จะเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย  จึงได้ให้การสนับสนุน โดยมีมติให้นำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาข้าราชการ และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร… เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 38 (7/2537)  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติเห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  ว่าด้วย สภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2537  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน

          เมื่อสภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย  สภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2537 เรียบร้อยแล้ว  ได้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้นตามข้อบังคับฯ และได้มีการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาข้าราชการฯ  มหาวิทยาลัยนเรศวร มาแล้ว 4 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1. ดร.สำราญ ทองแพง  ดำรงตำแหน่งประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างคนแรก โดยได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร  เลือกให้เป็นประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง ติดต่อกันถึง 5 วาระ ๆ ละ 2 ปี  รวมทั้งสิ้นเป็นเวลา 10 ปี   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปี พ.ศ. 2547  และในขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ก็ได้รับการแต่งตั้งจาก ปขมท.   ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการของ ปขมท. ระหว่างปี พ.ศ. 2538 จนถึงปี พ.ศ. 2540 ด้วย
 2. นายเสริม พัดชุมพร   ดำรงตำแหน่งประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง  คนที่ 2ระหว่างปี พ.ศ. 2547  จนถึงปี พ.ศ. 2549
 3. นายจรัญ ฟุ้งเกียรติคุณ ดำรงตำแหน่งประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง คนที่ 3ระหว่างปี พ.ศ. 2549 จนถึงปี พ.ศ. 2551  และในขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง  มหาวิทยาลัยนเรศวร ก็ได้รับการแต่งตั้งจาก ปขมท. ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการฝ่ายกิจการพิเศษของ ปขมท.”

ต่อมา สภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร   ได้เสนอขอปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2537  เพื่อเพิ่มในส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เข้ามามีบทบาทและเป็นตัวแทนในสภาข้าราชการฯ ด้วย  ดังนั้น จึงยังไม่มีการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการฯ ชุดใหม่    นายจรัญ  ฟุ้งเกียรติคุณ จำเป็นต้องรักษาการประธานสภาข้าราชการฯ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปี พ.ศ.2555  นายจรัญ  ฟุ้งเกียรติคุณ  ได้เกษียณอายุราชการ  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 สภาข้าราชการฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายธงชัย แสงจันทร์  ซึ่งรักษาการรองประธานสภาข้าราชการฯ คนที่ 1 เป็นรักษาการประธานสภาข้าราชการฯ  ไปพลางก่อน  เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย  สภาข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2537  ต่อไป

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2537  โดยมี ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกรรมการ ซึ่งได้มีการยกร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พ.ศ…   เพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบ/ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อพิจารณาต่อไป

          คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 ระเบียบวาระที่ 4.8  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  ว่าด้วย สภาข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้าง  มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ…     ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ…  และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ต่อมาสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  ในคราวประชุมครั้งที่ 181 (3/2556)  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2556  โดยมีผลบังคับใช้  ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2556  เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร (ชุดใหม่)  ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย  สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2556 กำหนดไว้  ซึ่งได้มีการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร (ชุดใหม่)  และได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง (ชุดใหม่) ครั้งแรก  เพื่อเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556  ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2556 คนที่ 4 โดยมีวาระ 2 ปี

 1. นายธงชัย แสงจันทร์  ดำรงตำแหน่งประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง  คนที่ 4  ระหว่างปี พ.ศ. 2556  จนถึงปี พ.ศ. 2560  (2 วาระ)
 2. ดร.จิระประภา ศรีปัตตา  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ  สังกัดคณะสังคมศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง คนที่ 5 ระหว่าง วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จนถึงปี พ.ศ.2564  (2 วาระ)
 3. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี   ตำแหน่ง ผู้บริหาร  ระดับหัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  ดำรงตำแหน่งประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง คนที่ 6  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564  และมีคณะกรรมการบริหารสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  จำนวนทั้งสิ้น 19  คน  ประกอบด้วย

1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี ประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นายสุรินทร์ นิลาพันธ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นางปทุมพร อโหสิ เลขานุการ
5. นางธิติมา สุบิน ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 1
6. นางศิริวัลย์ ยุทธวา ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 2
7. นางสาวรจเรข แก้วพฤกษ์ กรรมการฝ่ายนโยบายและแผน
8. ดร.สมคิด คำแหง กรรมการฝ่ายบริการวิชาการ
9. นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย กรรมการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
10. นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์ กรรมการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
11. นางสาวพรรตรี สุโยธีธนรัตน์ กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
12. นางศรัณย์รัตน์ คงหนู กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
13. นางขวัญเรือน พระนาค กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
14. นางสาวอรวรรณ ชัยทวิชธานันท์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
15. นางสาวปภัสชญา ศรีพยัฆ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
16. นางเสาวณีย์ สิทธิสมบูรณ์ กรรมการผู้แทนกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
17. นางอัญญาณี สีสังข์ กรรมการผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
18. นางสาวอัจฉราวัน มีบุญล้ำ กรรมการผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
19. นายธนกฤษณ์ ตาลช่วย กรรมการผู้แทนกลุ่มลูกจ้าง

และมีคณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนทั้งสิ้น 56 คน ดังนี้
กรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ประเภทผู้แทนหน่วยงาน

ข้าราชการ  ได้แก่

1. นายไชยยุทธ์ ช้างทอง คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. นางวิรงรอง สุขสินธารานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์
3. นางรุ่งนภา พุ่มชม คณะแพทยศาสตร์
4. นางสาวปภัสชญา ศรีพยัฆ คณะเภสัชศาสตร์
5. นางสาวพรรตรี สุโยธีธนรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์
6. นางรวิศสกุล รุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์
7. นางอารี ทองทุ่ง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
8. นายวิสุทธิ์ แก้วป้องปก คณะวิศวกรรมศาสตร์
9. นายบุญเลิศ จันทร์เพ็ชร คณะศึกษาศาสตร์
10. นางพัชรา เจ่าสกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
11. นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์ คณะสหเวชศาสตร์
12. นางพรณภัทร เวียงห้า คณะสังคมศาสตร์
13. ผศ.สุพาณี บุญโยม คณะสาธารณสุขศาสตร์
14. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี บัณฑิตวิทยาลัย
15. นางเสาวณีย์ สิทธิสมบูรณ์ วิทยาลัยนานาชาติ
16. นางสาวประไพรัตน์ ไวทยกุล คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
17. นางปราณี คำแหง สำนักหอสมุด
18. นางปทุมพร อโหสิ สำนักงานอธิการบดี

พนักงาน  ได้แก่

1. นางอัญญาณี สีสังข์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. นางเพ็ญนภา หมีเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์
3. นายทศพล จูมั่น คณะนิติศาสตร์
4. นางสาวศิรินารถ เกตุเพ็ชร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร
5. นางสาวอัจฉราวัน มีบุญล้ำ คณะพยาบาลศาสตร์
6. นางสาวปาณิสรา คงหมื่นรักษ์ คณะแพทยศาสตร์
7. นายสุรินทร์ นิลาพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์
8. นางสาวรจเรข แก้วพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์
9. นางขวัญเรือน พระนาค คณะวิทยาศาสตร์
10. นางศิริวัลย์ ยุทธวา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
11. นางสาวณัฐชา ฮุนพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์
12. นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วดวงเล็ก คณะศึกษาศาสตร์
13. นางสาวอรวรรณ ชัยทวิชธานันท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
14. นางสาวกาญดา คันศร คณะสหเวชศาสตร์
15. นางสาวชญาณิศ มั่นคง คณะสังคมศาสตร์
16. นางสาวปาริชาต เสือเพ็ง คณะสาธารณสุขศาสตร์
17. นางธิติมา สุบิน บัณฑิตวิทยาลัย
18. นางศรัณย์รัตน์ คงหนู วิทยาลัยนานาชาติ

 

ลูกจ้าง  ได้แก่

1. นางอมรินทร์ นามประยูร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. นางสาวสมหมาย สีสังข์ คณะพยาบาลศาสตร์
3. นางสุภาพร สุ่มมาตย์ คณะแพทยศาสตร์
4. นายเชื้อน ทิมเครือจีน คณะเภสัชศาสตร์
5. นางสาวสุนันท์ โพธิ์น้อยยัง คณะวิทยาศาสตร์
6. นางสาวปรารถนา แสนผ่องจับ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
7. นายดอกแก้ว ม่วงทิม คณะวิศวกรรมศาสตร์
8. นายประเทิน แก้วกระจ่าง คณะศึกษาศาสตร์
9. นายธนกฤษณ์ ตาลช่วย บัณฑิตวิทยาลัย
10. นายจุล โฉมแดง สำนักหอสมุด
11. นายสุชาติ เมฆประดับ สำนักงานอธิการบดี

กรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ประเภททั่วไป

ข้าราชการ       ได้แก่    นางศิริวรรณ      กมลพัฒนะ       สำนักงานอธิการบดี

พนักงาน         ได้แก่    ดร.สมคิด          คำแหง            สำนักงานอธิการบดี

ลูกจ้าง            ได้แก่    นายสมบัติ         เอี่ยมเย็น          คณะวิศวกรรมศาสตร์

963 total views, 1 views today