09/11/2023

สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยนเรศวร

สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ในการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ (ปขมท.) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานในวันพฤหัสบดีที่  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนเรศวร ๑๐๒  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาคารสำนักงานอธิการบดี (ชั้น 1) 99 หมู่ที่ 9
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 6500